Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:36:12
bod č. 55. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro období 2017-2018 v oblasti sportu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise sportu a volného času)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06668/RM1418/97          .....             60

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z odvodů 
z loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro 
období 2017-2018 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v 
příloze č. 1 předloženého materiálu z důvodu 
vyřazení žádostí z výběrového 
řízení pro nesplnění formálních 
náležitostí


06668/RM1418/97          .....             60

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z odvodů z 
loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro 
období 2017-2018 příjemcům dotací uvedeným v 
příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve 
výši dle uvedené přílohy č. 2, a dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu a o 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
účelových dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci účelových dotací 
uvedenými v tomto bodě usnesení, a dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu

06668/RM1418/97          .....             60

3) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z odvodů 
z loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro 
období 2017-2018 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v 
příloze č. 3 předloženého materiálu a dle důvodové 
zprávy

06668/RM1418/97          .....             60

4) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

- snižují

neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161 o 36 050 tis. Kč

- zvyšují

neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 161 o   100 tis. Kč  

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161 o 33 755 tis. Kč

investiční transfer

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161 o  2 195 tis. Kč

06668/RM1418/97          .....             60

5) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit návrhy dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení k 
rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu města na jeho 
zasedání dne 21.06.2017

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro