Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:33:58
bod č. 75. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
(Poznámka: Předkládá: MUdr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06666/RM1418/97          .....             40

1) doporučuje
zastupitelstvu města

a) schválit realizaci opravy havarijního stavu rozvodů vody v 
garážích a dílnách pavilonu C Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) schválit financování opravy havarijního stavu 
rozvodů vody v garážích a dílnách pavilonu C 
Městské nemocnice Ostrava dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu 
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

06666/RM1418/97          .....             40

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 
Ostrava poskytnutí

- účelového neinvestičního příspěvku v 
celkové výši 934 tis. Kč

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

06666/RM1418/97          .....             40

3) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

- sníží

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170               
                     o 934 tis. Kč

- zvýší

neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170          
                o 934 tis. Kč

06666/RM1418/97          .....             40

4) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit úpravu závazného ukazatele 
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162, a to:

- zvýšení účelového neinvestičního 
příspěvku                                
o 934 tis. Kč

06666/RM1418/97          .....             40

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit návrh dle bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení ke 
schválení zastupitelstvu města

Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro