Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:31:19
bod č. 33. - Přijetí a použití státní účelové dotace včetně schválení finanční participace města v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06664/RM1418/97          .....             86

1) rozhodla
o přijetí a použití státní účelové 
neinvestiční dotace v rámci Programu prevence kriminality na 
místní úrovni 2017 od poskytovatele Ministerstvo vnitra, 
Nad štolou 3, 170 34 Praha 7, IČO: 00007064, na projekty:1) Senior posel prevence dle podmínek uvedených v příloze 
č. 1 předloženého materiálu

2) Senior linka seniorům a hendikepovaným osobám dle 
podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého 
materiálu

3) Nestanu se obětí dle podmínek uvedených v 
příloze č. 3 předloženého materiálu

4) Syntetickou DNA ochráníme majetek občanů dle podmínek 
uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu

5) Pětidenní policejní akademie se strážníky pro 
děti ze SVL dle podmínek uvedených v příloze č. 5 
předloženého materiálu
 


06664/RM1418/97          .....             86

2) schvaluje
financování projektů neinvestičního charakteru:


1) Senior posel prevence

financování ve výši 70 tis. Kč, 
spolufinancování 30 tis. Kč, celkem 100 tis. Kč

2) Senior linka seniorům a hendikepovaným osobám

financování ve výši 81 tis. Kč, 
spolufinancování 18 tis. Kč, celkem 99 tis. Kč

3) Nestanu se obětí 

financování ve výši 70 tis. Kč, 
spolufinancování 30 tis. Kč, celkem 100 tis. Kč

4) Syntetickou DNA ochráníme majetek občanů

financování ve výši 36 tis. Kč, 
spolufinancování 4 tis. Kč, celkem 40 tis. Kč

5) Pětidenní policejní akademie se strážníky pro 
děti ze SVL

financování ve výši 59 tis. Kč, 
spolufinancování 26 tis. Kč, celkem 85 tis. Kč


 


 


06664/RM1418/97          .....             86

3) schvaluje
finanční participaci města na projekt investičního charakteru 
Ostrava - Modernizace městského kamerového systému 2017 ve 
výši 60 tis. Kč, která je zařazena na ORJ 180 odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví


06664/RM1418/97          .....             86

4) schvaluje
návrh rozpočtové úpravy – požadavek na 
schválení rozpočtového opatření, kterým se:


 - z v y š u j í

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14032, org. 705                  
              o       70 tis. Kč

ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14032, org. 706                  
              o       70 tis. Kč

ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14032, org. 707                  
              o       59 tis. Kč

ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14032, org. 708                  
              o       36 tis. Kč

ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14032, org. 709                  
              o       81 tis. Kč    


- s n i ž u j í


běžné výdaje

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7119, ORJ 180               
                  o       108 tis. Kč


- z v y š u j í


běžné výdaje

§ 4349. pol. 5133, ÚZ 7119, org. 705, ORJ 270            
               o        1 tis. Kč

§ 4349. pol. 5139, ÚZ 7119, org. 705, ORJ 270            
               o        9 tis. Kč

§ 4349. pol. 5169, ÚZ 7119, org. 705, ORJ 270            
               o       20 tis. Kč

§ 4349. pol. 5137, ÚZ 7119, org. 706, ORJ 270            
               o       14 tis. Kč

§ 4349. pol. 5169, ÚZ 7119, org. 706, ORJ 270            
               o       16 tis. Kč

§ 4349. pol. 5169, ÚZ 7119, org. 707, ORJ 270            
               o       26 tis. Kč

§ 4349. pol. 5169, ÚZ 7119, org. 708, ORJ 270            
               o        4 tis. Kč

§ 4349. pol. 5137, ÚZ 7119, org. 709, ORJ 270            
               o       18 tis. Kč
§ 4349, pol. 5169, ÚZ 14032, org. 705, ORJ 270           
               o       55 tis. Kč

§ 4349, pol. 5194, ÚZ 14032, org. 705, ORJ 270           
               o       15 tis. Kč

§ 4349, pol. 5137, ÚZ 14032, org. 709, ORJ 270           
               o       81 tis. Kč

§ 4349, pol. 5133, ÚZ 14032, org. 706, ORJ 270           
               o        1 tis. Kč

§ 4349, pol. 5137, ÚZ 14032, org. 706, ORJ 270           
               o       15 tis. Kč

§ 4349, pol. 5139, ÚZ 14032, org. 706, ORJ 270           
               o        3 tis. Kč

§ 4349, pol. 5169, ÚZ 14032, org. 706, ORJ 270           
               o       31 tis. Kč

§ 4349, pol. 5194, ÚZ 14032, org. 706, ORJ 270           
               o       20 tis. Kč

§ 4349, pol. 5139, ÚZ 14032, org. 708, ORJ 270           
               o       32 tis. Kč

§ 4349, pol. 5169, ÚZ 14032, org. 708, ORJ 270           
               o        4 tis. Kč

§ 4349, pol. 5133, ÚZ 14032, org. 707, ORJ 270           
               o        1 tis. Kč

§ 4349, pol. 5139, ÚZ 14032, org. 707, ORJ 270           
               o       18 tis. Kč

§ 4349, pol. 5169, ÚZ 14032, org. 707, ORJ 270           
               o       20 tis. Kč

§ 4349, pol. 5194, ÚZ 14032, org. 707, ORJ 270           
               o       20 tis. Kč


 


 


06664/RM1418/97          .....             86

5) ukládá
Magistrátu města Ostrava - odboru financí a rozpočturealizovat schválené 
rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
06664/RM1418/97          .....             86

6) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s 
realizací projektů dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 31.01.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro