Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:30:46
bod č. 30. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence
(Poznámka: Předkládá: Bc. Martin Pražák, DiS, předseda komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06663/RM1418/97          .....             60

1) doporučuje
zastupitelstvu města

- rozhodnout o poskytnutí účelových dotací v 
oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle 
přílohy č. 1 a č. 3 předloženého materiálu a o 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
účelových dotací dle návrhu uvedeného v 
příloze č. 8 předloženého materiálu,

- rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací v 
oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle 
přílohy č. 2 a č. 4 předloženého materiálu z důvodů, 
které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeným v 
týchž přílohách.


06663/RM1418/97          .....             60

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se:

- snižují

běžné výdaje

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 1355, ORJ 180               
               o    3 473 tis. Kč

- zvyšují

neinvestiční transfery

na § 4349, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      180 tis. Kč

na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      210 tis. Kč

na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      914 tis. Kč

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      439 tis. Kč

na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o       30 tis. Kč

na § 4349, pol. 5229, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o       50 tis. Kč

investiční transfery

na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o       80 tis. Kč

na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      400 tis. Kč

na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o     1 170 tis. Kč

06663/RM1418/97          .....             60

3) rozhodla
- o poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci v 
oblasti sociální péče, zřízené 
statutárním městem Ostrava, dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu, dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,

- o neposkytnutí příspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče, 
zřízeným statutárním městem Ostrava, dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu


06663/RM1418/97          .....             60

4) schvaluje
a) rozpočtové opatření, kterým se:

- snižují

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 1355, ORJ 180               
               o 430 tis. Kč

- zvyšuje

neinvestiční transfer příspěvkové organizaci 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 1355, ORG 43. ORJ 180           
           o 430 tis. Kč

b) úpravu závazného ukazatele

- navýšení neinvestičního příspěvku na rok 
2017 organizaci Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, 
na základě smlouvy o závazku veřejné služby a 
vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, 
dodatek č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC, ve výši 430 tis. Kč, 
účelově určený na Rekondiční a rehabilitační pobyty 
s časovou použitelností od 1.9. 2017 do 31.10. 2017


06663/RM1418/97          .....             60

5) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
4a) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
06663/RM1418/97          .....             60

6) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit finanční rezervu v celkové výši 
1.097 tis. Kč

jako rezervu alokovanou v rozpočtu ORJ 180 pro řešení 
mimořádných okolností či nově vzniklých potřeb v 
oblasti sociální péče v průběhu roku 2017.


06663/RM1418/97          .....             60

7) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení 
návrhy uvedené v bodech 1), 2) a 6) tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro