Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:29:19
bod č. 72. - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dohody o podmíněném prominutí dluhu k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06661/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy s Ostravskou univerzitou, Dvořákova 138/7, 
Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 619 88 987 k níže 
uvedeným nemovitým věcem v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřeným městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz, a to:

- pozemek parc. č. 213/1

- pozemek parc. č. 213/4

- pozemek parc. č. 213/16

- pozemek parc. č. 213/19, jehož součástí je stavba č. p. 3260, 
obč. vybavenost

- pozemek parc. č. 213/20

- pozemek parc. č. 213/22

- pozemek parc. č. 213/23

- pozemek parc. č. 213/24

- pozemek parc. č. 214/10

- pozemek parc. č. 225/9

- pozemek parc. č. 225/10

- pozemek parc. č. 3465/7

- pozemek parc. č. 3465/8

- pozemek parc. č. 3466/3

- pozemek parc. č. 3960

- pozemek parc. č. 3961

- pozemek parc. č. 3962 

- pozemek parc. č. 3963

- pozemek parc. č. 3964

- pozemek parc. č. 3965 

- pozemek parc. č. 3966

- pozemek parc. č. 3967

- pozemek parc. č. 3968

- pozemek parc. č. 3969

- pozemek parc. č. 3970/2

- pozemek parc. č. 3971/2

- pozemek parc. č. 3972/2 

- pozemek parc. č. 3979/2

- pozemek parc. č. 3980

- pozemek parc. č. 3981

- pozemek parc. č. 3982

- pozemek parc. č. 3983 

- pozemek parc. č. 3984

- pozemek parc. č. 3985

- pozemek parc. č. 3986

- pozemek parc. č. 3987 

- pozemek parc. č. 3988

- pozemek parc. č. 3989

- pozemek parc. č. 3990

- pozemek parc. č. 3991

- pozemek parc. č. 3992

- pozemek parc. č. 3993

- pozemek parc. č. 3994

- pozemek parc. č. 3995 

- pozemek parc. č. 3997

- pozemek parc. č. 3998

- pozemek parc. č. 3999

- pozemek parc. č. 4000

- pozemek parc. č. 4001

- pozemek parc. č. 4002


dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


06661/RM1418/97          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci 
Ostravské univerzitě, Dvořákova 138/7, Ostrava-Moravská 
Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 619 88 987 ve výši 10.000.000,- Kč, 
která bude poskytnuta ve dvou splátkách a to 5.000.000,- 
Kč do 30. 9. 2017 a 5.000.000,- Kč do 30. 3. 2018, na úhradu 
části nákladů spojených s přípravou a 
realizací veřejných zakázek na zhotovení studie v 
rozsahu investičního záměru, projektové dokumentace pro 
účely územního řízení a projektové 
dokumentace pro účely stavebního řízení stavby 
„Fakulty umění a stavby Centra zdravého pohybu“ dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého 
materiálu


06661/RM1418/97          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

sníží běžné výdaje

- na § 2143, pol. 5901, ORJ 300                 o    
4 000 tis. Kč

- na § 3636, pol. 5901,ÚZ 3636, ORJ 300          o    
1 000 tis. Kč

z v y š u j í  investiční půjčené prostředky 
vysokým školám

- na § 3299, pol. 6452, ORJ 300                 o     
4 000 tis. Kč

- na § 3299, pol. 6452, ÚZ 3636, ORJ 300         o     
1 000 tis. Kč


06661/RM1418/97          .....             08

4) souhlasí
s návrhem na uzavření dohody o podmíněném 
prominutí dluhu dle ust. § 1995 obč. zák., s Ostravskou 
univerzitou, Dvořákova 138/7, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 
00, IČO: 619 88 987 dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu  


06661/RM1418/97          .....             08

5) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 2) a 
4) tohoto usnesení a ke schválení návrh dle bodu 
3) tohoto usnesení 


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 21.06.2017
06661/RM1418/97          .....             08

6) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro