Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:27:34
bod č. 51. - Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (Gravitační odvodnění Hrušova)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06659/RM1418/97          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit pozemky:- parc. č. 265- parc. č. 266/1- parc. č. 266/2- parc. 
č. 267/1- parc. č. 268- parc. č. 291/1- parc. č. 291/3- parc. č. 292- parc. č. 
293- parc. č. 294vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava
od spoluvlastníků:paní XXXX XXXXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XX XX XXX XXX XX 
XXXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
pana XXXXX XXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
paní XXXX XXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XX XX XXX XXX XX XXXXXXXXXX, 
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
paní XXXXXXX XXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XX XX XXX XXX XX XXXXXXXXXX, 
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
paní XXXXXX XXXXXXXXX rok nar. XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
za celkovou kupní cenu 26.815.000,- Kč  a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu a se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé v důvodové 
zprávě
 

06659/RM1418/97          .....             08

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro