Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:26:02
bod č. 1. - Ukončení realizace projektu "Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice" spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06658/RM1418/97          .....             38

1) souhlasí
s předloženou zprávou o ukončení projektu "Revitalizace 
ZŠ Ostrava - Hošťálkovice" spolufinancovaného 
z Operačního programu Životní prostředí


06658/RM1418/97          .....             38

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému

zajistit udržitelnost projektu "Revitalizace ZŠ Ostrava - 
Hošťálkovice" dle podmínek stanovených ve 
Smlouvě č. 14199683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí včetně Dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a poskytovat informace odboru 
strategického rozvoje v období udržitelnosti


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.10.2020
06658/RM1418/97          .....             38

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a zaslat Státnímu 
fondu životního prostředí ČR - poskytovateli podpory 
monitorovací provozní zprávy o stavu a změnách 
projektu v období udržitelnosti projektu "Revitalizace ZŠ 
Ostrava - Hošťálkovice" dle podmínek 
stanovených ve Smlouvě č. 14199683 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v 
rámci Operačního programu Životní prostředí včetně 
Dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 05.10.2020
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro