Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:24:56
bod č. 46. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06656/RM1418/97          .....             28

1) doporučuje
zastupitelstvu města

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a 
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou


06656/RM1418/97          .....             28

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města

Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro