Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:23:06
bod č. 36. - Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města na nákup sanitního vozidla pro potřebu územního odboru Ostrava Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06654/RM1418/97          .....             01

1) doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 3.850.000,-- Kč 
Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, 
se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30  Ostrava - Zábřeh, IČO 48804525, 
zastoupené ředitelem MUDr. Romanem Gřegořem na financování nákladů na nákup 
sanitního vozidla pro potřebu územního odboru Ostrava Zdravotnické záchranné 
služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

06654/RM1418/97          .....             01

2) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 
města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 na 
straně poskytovatele a Zdravotnickou záchrannou službou 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - 
Zábřeh, IČO 48804525 na straně příjemce, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


06654/RM1418/97          .....             01

3) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se:


- zvyšuje financování ORJ 120


na pol. 8115, ÚZ 1020                       o 
3.850 tis. Kč


- zvyšují investiční transfery ORJ 200


na § 3533, pol. 6359, ÚZ 1020                 o 
3.850 tis. Kč


06654/RM1418/97          .....             01

4) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí na jeho 27. 
zasedání dne 21. 6. 2017 návrh dle bodů 1) a 2) a 
rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 


Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kanceláře primátora
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro