Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:21:42
bod č. 67. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci pro projekt "Stavební úpravy obytného objektu č.p.545 v Polance nad Odrou"
(Poznámka: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta městského obvodu Polanka nad Odrou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06651/RM1418/97          .....             50

1) schvaluje
zahájení přípravy projektu "stavební 
úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou" ke 
spolufinancování z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP)


06651/RM1418/97          .....             50

2) souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro projekt 
"Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance 
nad Odrou" v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu – výzvy č. 37 - Energetické 
úspory v bytových domech II.


06651/RM1418/97          .....             50

3) žádá
městský obvod Polanka nad Odrou jako nositele projektu

o zajištění veškerých úkonů spojených 
s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení a 
zajištění předložení žádosti o dotaci a 
všech jejich příloh dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami výzvy č. 37 "Energetické úspory v 
bytových domech II" v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), v případě, 
že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení 
žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Pavel Bochnia, starosta městského obvodu Polanka nad Odrou
Termín: 30.11.2017
06651/RM1418/97          .....             50

4) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) tohoto 
usnesení financování projektu v celkové 
výši 11 767 tis. Kč,

- v roce 2018:


na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 4 825 tis. Kč,

- v roce 2019


na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 4 824 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 
obsaženo spolufinancování celkem z rozpočtu SMO ve 
výši 7 508 tis. Kč, dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu.

Spolufinancování z rozpočtu MOb 1 648 tis. Kč dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu


06651/RM1418/97          .....             50

5) žádá
městský obvod Polanka nad Odrou

o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) v 
rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního 
města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 4) tohoto usnesení


Zodpovídá: Pavel Bochnia, starosta městského obvodu Polanka nad Odrou
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro