Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:19:04
bod č. 49. - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, na realizaci akce "Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k.ú. Radvanice"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu Radavanic a Barovice)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06646/RM1418/97          .....             50

1) souhlasí
s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci 
pro projekt "Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k.ú. 
Radvanice" v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, 59. výzvy Prioritní osy 4 - Ochrana a 
péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3.2


06646/RM1418/97          .....             50

2) žádá
městský obvod Radvanice a Bartovice

o zajištění předložení žádosti o dotaci a 
všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami 59. výzvy Prioritní 
osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický 
cíl 4.3.2 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 
rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v 
bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice
Termín: 15.09.2017
06646/RM1418/97          .....             50

3) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) 
financování projektu v roce 2018 v celkové 
výši 1.676.600,- Kč, v roce 2018 na zajištění 
předfinancování částku ve výši 1.265.000,- 
Kč, přičemž je v částce obsaženo spolufinancování celkem 
ve výši 626.500,- Kč dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


06646/RM1418/97          .....             50

4) žádá
městský obvod Radvanice a Bartovice

o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto 
usnesení, v rámci specifikace nároků na rozpočet 
statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice
Termín: 29.12.2017
06646/RM1418/97          .....             50

5) souhlasí
se zněním čestného prohlášení k projektu 
"Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k.ú. Radvanice" 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


06646/RM1418/97          .....             50

6) souhlasí
s realizací akce "Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v 
k.ú. Radvanice" na pozemcích p.č. 2141/2 a p.č. 2141/3 v 
k.ú. Radvanice, s udržitelností opatření 
realizovaných v rámci předmětné akce na výše 
uvedených pozemcích po dobu 10 let a s nutným 
kácením v rámci realizace 14 ks dřevin (4 ks lípy 
srdčité, 2 ks jírovec maďal, 2 ks smrk pichlavý, 2 ks 
javor mléč, 2 ks bříza bělokorá, 1 ks zerav 
západní, 1 ks smrk ztepilý) a 12 m2 zimolez obecný, 
rostoucích na pozemku p.č. 2141/3 v k.ú. Radvanice


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro