Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:06:30
bod č. 63. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - CYKLODOPRAVA II, pro projekt "Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty ­ ul. Muglinovská"
(Poznámka: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonkova, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06643/RM1418/97          .....             50

1) souhlasí
se zahájením přípravy a s podáním 
žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci z 
Integrovaného regionálního operačního programu - 
CYKLODOPRAVA II, pro projekt "Rekonstrukce chodníků na stezku pro 
chodce a cyklisty – ul. Muglinovská"


06643/RM1418/97          .....             50

2) žádá
městský obvod Slezská Ostrava jako nositele projektu

o zajištění veškerých úkonů spojených 
s přípravou projektu a zajištění předložení 
žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle 
bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v 
rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu CYKLODOPRAVA II, v případě, že zastupitelstvo městského 
obvodu Slezská Ostrava rozhodně kladně o předložení 
žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava
Termín: 07.09.2017
06643/RM1418/97          .....             50

3) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) 
financování projektu v celkové výši 12 000 
tisíc Kč (celkové náklady vč. přípravy projektu) v 
roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 8 400 tisíc Kč, přičemž v této částce 
je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 3 234 
tis Kč dle přílohy č.1 předloženého materiálu


06643/RM1418/97          .....             50

4) žádá
městský obvod Slezská Ostrava

o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto 
usnesení v rámci specifikace nároků na rozpočet 
statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro