Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:05:19
bod č. 38. - Návrh na zrušení bodu 3) usnesení RM č. 06148/RM1418/90 ze dne 18.04.2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06641/RM1418/97          .....             50

1) zrušuje
bod 3) svého usnesení č. 06148/RM1418/90 ze dne 18.4.2017, 
kterým bylo schváleno v případě úspěšnosti 
žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt 
dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v 
celkové výši 13 433 tis. Kč

- v roce 2018:

na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 
SMO 6 716 tis. Kč, přičemž v této částce je zajištěno 
spolufinancování z rozpočtu SMO 693 tis. Kč

předfinancování a spolufinancování z rozpočtu MOb 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

06641/RM1418/97          .....             50

2) schvaluje
v případě úspěšnosti žádosti o dotaci a 
všech jejích příloh pro projekt „Lepší 
přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě“ 
financování projektu v celkové výši 14 549 
tis. Kč

- v roce 2018

na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 
SMO 7 274 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 
spolufinancování projektu z rozpočtu SMO 947 tis. Kč

předfinancování a spolufinancování z rozpočtu MOb 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

06641/RM1418/97          .....             50

3) žádá
městský obvod Poruba

o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu v rámci specifikace nároků 
na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle 
bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba
Termín: 31.12.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro