Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:04:33
bod č. 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06640/RM1418/97          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci podnikatelského plánu pro rok 2017 a 
parametrů motivačního systému odměňování členů TOP 
managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu


06640/RM1418/97          .....             45

2) schvaluje
podnikatelský plán na rok 2017 obchodní společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


06640/RM1418/97          .....             45

3) určuje
a souhlasí s motivačním systémem odměňování 
členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. pro rok 
2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


06640/RM1418/97          .....             45

4) schvaluje
dodatky ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi 
společností Dopravní podnik Ostrava a.s. a členy představenstva 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle příloh č. 2 - 5 
předloženého materiálu


06640/RM1418/97          .....             45

5) ukládá
představenstvu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. realizovat 
podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným 
podnikatelským plánem na rok 2017 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Termín: 30.06.2018
06640/RM1418/97          .....             45

6) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2016 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu


06640/RM1418/97          .....             45

7) schvaluje
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu


06640/RM1418/97          .....             45

8) schvaluje
auditovanou účetní závěrku společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu


06640/RM1418/97          .....             45

9) schvaluje
výroční zprávu společnosti Dopravní podnik Ostrava 
a.s. za rok 2016, ke které je připojena zpráva o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou a o 
vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy 
č. 7 předloženého materiálu


06640/RM1418/97          .....             45

10) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu


06640/RM1418/97          .....             45

11) schvaluje
zprávu o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti 
poskytování informací podle zákona č.106/1999., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


06640/RM1418/97          .....             45

12) rozhodla
o rozdělení hospodářského výsledku společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2016 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu


06640/RM1418/97          .....             45

13) schvaluje
konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu

06640/RM1418/97          .....             45

14) schvaluje
výroční zprávu za rok 2016 konsolidační skupiny 
tvořené mateřskou společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 
a dceřinou společností EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro