Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 09:58:26
bod č. 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06639/RM1418/97          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2016 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06639/RM1418/97          .....             45

2) schvaluje
doplatek prémií a bonusů člena TOP managementu společnosti dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06639/RM1418/97          .....             45

3) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2016 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


06639/RM1418/97          .....             45

4) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2016 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


06639/RM1418/97          .....             45

5) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2016, včetně 
zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


06639/RM1418/97          .....             45

6) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2016 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


06639/RM1418/97          .....             45

7) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti Technické služby, 
a.s. Slezská Ostrava za rok 2016 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 4


06639/RM1418/97          .....             45

8) určuje
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská 
Ostrava, se sídlem Čs. Armády 20, Ostrava-Slezská Ostrava, 
PSČ 710 00, IČO 476 74 725, za auditora prof. Ing. Janu Buchtovou, CSc., 
adresa: Ráčkova 50, PSČ 716 00, Ostrava, v rozsahu dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro