Výsledky hlasování na zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města
Předsedajíci: Mgr. Mariánek Konaného dne 06.06.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 96. schůze rady města konané dne 06.06.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.Tomáš Macura, MBA)
2 72. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
3 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 55. - Fúze společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společností Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o.)
6 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 10. - Příprava projektu a podání žádosti o dotaci 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
8 49. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekt „Snížení energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov” 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
9 50. - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ na spolufinancování projektu „Ozdravný pobyt dětí“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
10 2.VZ - Veřejná zakázka "Nákup obuvi", poř. č. 79/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
11 3.VZ - Veřejná zakázka "Nákup kalhot", poř. č. 78/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
12 9. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. Polska (Varšava) ve dnech 7.-11.6.2017 a Ruské federace (Novosibirsk, Moskva) ve dnech 30.7.-13.8.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
13 41. - Zajištění pokračování činností souvisejících s komunikací projektu Ekologizace veřejné dopravy v Porubě 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
14 51. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu "Turné černých koní" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
15 71. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty členů Komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum dle předloženého seznamu na Slovensko (Poprad) ve dnech 11.-13.6.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
16 8. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
17 39. - Rozšíření předmětu podnikání společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
18 64. - Návrh programu 27. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 21. června 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
19 65. - Souhlas s podáním dovolání a návrh na uzavření dohody o plné moci s Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
20 11. - Ukončení realizace projektů EKOTERMO IV a Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1663/4 spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
21 12. - Souhlas s dodatkem č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu statutárního města Ostravy "KOMUNITNÍ CENTRUM Ostrava" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
22 52. - Zajištění bezpečnosti účastníků konference WHO - vystavení objednávky 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
23 58. - Schválení přípravy projektu: Revitalizace Pustkoveckého údolí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
24 59. - Souhlas se zněním odpovědi na připomínky občana k investičnímu záměru Revitalizace Pustkoveckého údolí 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
25 35. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Korýtko, příspěvková organizace)
26 36. - Rozhodnutí o odnětí přebytečného svěřeného movitého majetku z hospodaření Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 a svěření tohoto majetku do hospodaření Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Korýtko, příspěvková organizace)
27 70. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
28 13. - Poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 30 mil. Kč na krytí navýšení platů zaměstnanců 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
29 7. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě podnikající Dimitře Prusali 10 10
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
30 5. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Polska (Katowice) dne 17.05.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
31 1.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
32 15. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 16. - Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro DIAMO, státní podnik 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 17. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN včetně pilíře a jistící skříně a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 18. - Návrh na změnu usnesení a uzavření smluv o zřízení služebnosti s Moravskoslezským krajem, se společností Stavos Stavba a. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 19. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 20. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci a návrh na záměr města neprodat část nemovité věci, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 21. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava (ul. K Trojhalí) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 22. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října), návrh koupit pozemek v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Skladištní) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 23. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava městskému obvodu Vítkovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 24. - Návrh na záměr města směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory, návrh na záměr města směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava - s ŘSD ČR 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 25. - Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 26. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 27. - Návrh darovat pozemek k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Boleslavova) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 28. - Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného o roční míru inflace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 29. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, návrh na uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, informace o neuzavření pachtovní smlouvy k pozemkům v k.ú. Hrabová. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 30. - Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, nepropachtovat pozemky v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh nepronajmout část pozemku v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 31. - Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav, souhlas se změnou užívání předmětu nájmu, návrh uzavření dohody o plné moci a návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy v areálu VTPO (k.ú. Pustkovec, obec Ostrava) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 32. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, a návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do areálu VTPO 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 33. - Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 34. - Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Nová Ves u Ostravy (lokalita ulice U Hrůbků) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 56. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Svinov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 60. - Návrh na změnu usnesení rady města č. 06378/RM1418/93 ze dne 9. 5. 2017 Návrh na darování 3 ks AVIÍ České republice-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a uzavření darovací smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 62. - Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a návrh na výpovědi z nájmů (vše v k.ú. Moravská Ostrava) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 66. - Návrh na uzavření smluv o výpůjčce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 67. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemních smluv na nemovitosti v k.ú. Hrušov, k.ú. Koblov, k.ú. Muglinov a k.ú. Slezská Ostrava pro městský obvod Slezská Ostrava. Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 68. - Žádost o podpis souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 73. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 4. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2771/2015/OI/ZFUN ze dne 03.11.2015 ke stavbě „Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková" v k.ú. Vítkovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
60 14. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
61 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Rozšíření VO Hřivnáčova". 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
62 7.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování "Studie rekonstrukce veřejného osvětlení - oblast vnitrobloků ul. Mánesova". 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
63 9.VZ - Veřejná zakázka "Nábřeží Ostravice - stavba č. 3 (PD, IČ, AD, BOZP)", poř. č. 92/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
64 10.VZ - Veřejná zakázka "Odvodnění cvičné louky pro hasiče Ostrava - Proskovice", poř.č. 44/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
65 11.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova (TDS+BOZP)", poř. č. 81/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 12.VZ - Veřejná zakázka "Zadavatelská činnost - JŘBU - Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
67 13.VZ - Veřejná zakázka "Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - 2. etapa", poř. č. 63/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
68 48. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu a prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
69 53. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
70 42. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
71 43. - Informativní zpráva k přípravě kandidatury statutárního města Ostrava do soutěže European Green Capital 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
72 57. - Příprava veřejné zakázky na zpracování znaleckého posudku ve věci dekontaminace lagun Ostramo 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
73 74. - Odpověď na žádost ve věci odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
74 37. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na spolufinancování ozdravných pobytů z dotačního programu Moravskoslezského kraje - Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
75 38. - Změna obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013 a č. 6/2015 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
76 54. - Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků DDM Ostrava-Poruba, SVČ Korunka, SVČ Ostrava-Zábřeh a SVČ Ostrava-Moravská Ostrava na realizaci aktivit v rámci Týdne zdraví, u příležitosti konání konference Světové zdravotnické organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
77 69. - Poskytnutí bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
78 5.VZ - Veřejná zakázka "Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území SMO", poř. č. 94/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
79 3. - Zpráva o hospodaření SMO za rok 2016 - závěrečný účet 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
80 1. - Žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč na výstavbu "Radnice Mariánských Hor a Hulvák" a petice občanů městského obvodu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
81 2. - Schválení účetní závěrky 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
82 44. - Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených SMO 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
83 45. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 2456642013 o pojištění souboru vozidel 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
84 46. - Úprava rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
85 47. - Úprava rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
86 4.VZ - Veřejná zakázka "Přezkoumání hospodaření SMO 2017-2018", poř. č. 40/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
87 8.VZ - Veřejná zakázka "Ideový návrh Muzea MHD", poř. č. 117/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
88 2.MZP - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
89 6. - Kácení dřevin a zapojených porostů dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
90 6.VZ - Veřejná zakázka "Ostraha objektů a pozemků Wattova", poř. č. 111/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)