Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:46:24
bod č. 6. - Kácení dřevin a zapojených porostů dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06636/RM1418/96          .....             84

1) souhlasí
s kácením dřevin a zapojených porostů dřevin na 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
a s podáním žádostí o povolení 
kácení dřevin, a to:

a) 1 ks lípa o obvodu kmene 206 cm,

rostoucí na pozemku parc. č. 2510/6 – ostatní plocha, zeleň 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu


b) 1 ks topol o obvodu kmene 95 cm,

300 m2 zapojený porost dřevin (černý bez, javor, jasan),

50 m2 zapojený porost dřevin (škumpa, zerav, jasan),

vše rostoucí na pozemku parc. č. 518/1 – ostatní 
plocha, jiná plocha a pozemku parc. č. 230/2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nová Ves, obec Ostrava, 
a to v souvislosti se stavbou "Obnova odtokových poměrů a 
revitalizace lokality rybníky v Nové Vsi po těžební 
činnosti“, pro investora stavby: Statutární město Ostrava, 
Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava 
– dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

06636/RM1418/96          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy zajistil vyhotovení 
žádosti o zahájení řízení o povolení 
kácení dřeviny a vydání rozhodnutí 
příslušným správním orgánem dle bodu 
1a) tohoto usnesení a sdělení o vyslovení souhlasu s 
kácením dřeviny a zapojených porostů dřevin a s 
podáním žádosti o povolení kácení 
dřeviny a zapojených porostů dřevin a vydání 
rozhodnutí příslušným správním 
orgánem dle bodu 1b) tohoto usnesení     

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 09.06.2017
06636/RM1418/96          .....             84

3) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správyk podpisu žádostí a sdělení dle bodů 1) a 2) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 09.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro