Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:45:55
bod č. 2.MZP - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06635/RM1418/96          .....             36

1) souhlasí
s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných 
zápůjčkách dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců 
statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu 
města Ostravy a do organizačních složek zřízených městem, 
a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 předloženého 
materiálu včetně vymezených účelů a výše 
zápůjček

06635/RM1418/96          .....             36

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k 
projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 
jednání dne 21. 6. 2017.

Zodpovídá: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., vedoucí odboru platového a personálního
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro