Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:45:12
bod č. 8.VZ - Veřejná zakázka "Ideový návrh Muzea MHD", poř. č. 117/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06634/RM1418/96          .....             38

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídky k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vyhotovení ideového 
návrhu Muzea MHD v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


06634/RM1418/96          .....             38

2) jmenuje
pracovní skupinu k posouzení a hodnocení nabídek

členové:

1. JUDr. Lukáš Semerák - člen rady města

2. Ing. Martin Chovanec - Dopravní podnik Ostrava a.s.

3. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje

4. Ing. arch. Cyril Vltavský - útvar hlavního architekta a 
stavebního řádu

5. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

náhradníci:

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Ing. Miroslav Albrecht - Dopravní podnik Ostrava a.s.

3. Bc. Jan Ševčík - odbor strategického rozvoje

4. Ing. arch. Petr Vencelides - útvar hlavního architekta a 
stavebního řádu

5. Ing. Renáta Žáčková DiS. - odbor investiční


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro