Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:44:26
bod č. 4.VZ - Veřejná zakázka "Přezkoumání hospodaření SMO 2017-2018", poř. č. 40/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06633/RM1418/96          .....             07

1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, na 
provedení přezkoumání hospodaření SMO za r. 2017 a 
2018 s účastníkem, který předložil svou nabídku pod 
poř. č. 1:

H Z Brno spol. s r.o.

se sídlem: Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 46964720

za cenu nejvýše přípustnou 2.998.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro