Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:43:22
bod č. 46. - Úprava rozpočtu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06631/RM1418/96          .....             07

1) doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, 
kterým se

z v y š u j í kapitálové výdaje

na § 2271, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 1080, org. 3150 o 56 000 tis.Kč

s n i ž u j e účelová rezerva pro strategické investice

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 56 000 tis.Kč

06631/RM1418/96          .....             07

2) ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, 
Ph.D.

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro