Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:42:37
bod č. 45. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 2456642013 o pojištění souboru vozidel
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06630/RM1418/96          .....             07

1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 2456642013 o 
pojištění souboru vozidel, ve znění dodatku č. 1, 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Českou 
pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 
Praha 1, IČO 45272956, evidenční číslo 2520/2013/OFR, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro