Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:41:46
bod č. 2. - Schválení účetní závěrky
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06628/RM1418/96          .....             07

1) doporučuje
zastupitelstvu města

a) schválit účetní závěrku Magistrátu města 
Ostravy zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2016 za účetní 
období od 1.1.2016 do 31.12.2016 dle přílohy č. 1-5 
předloženého materiálu


b) schválit účetní převod výsledku 
hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 
431) vykázaný Magistrátem města Ostravy za období 
roku 2016 do výsledku hospodaření 
předcházejících účetních období 
(účet 432)

c) vzít na vědomí schválení účetních 
závěrek městských obvodů za účetní období od 
1.1.2016 do 31.12.2016

d) schválit účetní závěrku účetní 
jednotky statutární město Ostrava zpracovanou k 
rozvahovému dni 31.12.2016 za účetní období od 
1.1.2016 do 31.12.2016 dle přílohy č. 6-10 předloženého 
materiálu

06628/RM1418/96          .....             07

2) ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D.předložit zastupitelstvu 
města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro