Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:41:25
bod č. 1. - Žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč na výstavbu "Radnice Mariánských Hor a Hulvák" a petice občanů městského obvodu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06627/RM1418/96          .....             07

1) projednala
žádost městského obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky o přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč 
na výstavbu "Radnice Mariánských Hor a 
Hulvák"

06627/RM1418/96          .....             07

2) projednala
petici občanů městského obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky týkající se nesouhlasu se zadlužením 
obvodu v souvislosti s výstavbou "Radnice Mariánských 
Hor a Hulvák" a žádosti o zastavení podpory tohoto 
projektu

06627/RM1418/96          .....             07

3) doporučuje
zastupitelstvu města

nevyhovět žádosti městského obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky o přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč 
na výstavbu "Radnice Mariánských Hor a 
Hulvák"

06627/RM1418/96          .....             07

4) doporučuje
zastupitelstvu města

souhlasit se zněním odpovědi petentům dle přilohy č. 4 
předloženého materiálu

06627/RM1418/96          .....             07

5) ukládá
náměstkyni primátora doc.Ing.Ivetě Vozňákové, Ph.D.

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodu 3) a 
4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro