Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:40:10
bod č. 3. - Zpráva o hospodaření SMO za rok 2016 - závěrečný účet
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06626/RM1418/96          .....             07

1) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit

a) "Zprávu o hospodaření statutárního města 
Ostrava za rok 2016 - závěrečný účet" včetně 
tabulkových příloh

b) finanční vypořádání se státním 
rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody (příloha č. 12 
předloženého materiálu) a příspěvkovými 
organizacemi

06626/RM1418/96          .....             07

2) doporučuje
zastupitelstvu města

souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad

06626/RM1418/96          .....             07

3) doporučuje
zastupitelstvu města

projednat

a) ponechání nevyčerpaných účelových 
prostředků k využití v roce 2017 příspěvkové organizaci

- Domov Slunovrat

 – ve výši Kč 500 000,-- na rekonstrukci a výstavbu 
domova se zvláštním

   režimem včetně technického zázemí  

- Domov pro seniory Kamenec

 – ve výši Kč 129 000,-- na pořízení 
varného kotle 150 l do stravovacího provozu    

- Domov Čujkovova – ve výši Kč 821 000,-- na 
pořízení multifunkční pánve do stravovacího

 provozu                              

- Domov pro seniory Iris

 – ve výši Kč 800 000,-- na renovaci 
vnějších omítek objektu

 - ve výši Kč 630 000,-- na stavební úpravy 
oddělení A4+B3 

 - ve výši Kč 330 000,-- na vybudování 
pietního místa, úpravu dlažeb

      a rekonstrukci pergol

- Domov Sluníčko

 – ve výši Kč 986 000,-- na rekonstrukci chodníku a 
příjezdové cesty pro alternativní příjezd   

   IZS                      

 - ve výši Kč 345 000,-- na dobudování 
chodníku 

 - ve výši Kč 3 900 000,-- na výměnu 
dorozumívacího systému pacient-sestra  

- Domov Magnolie

 – ve výši Kč 265 000,-- na zpracování 
projektově dokumentace na opravu střechy a výměnu

   krovu                                   

 - ve výši Kč 49 100,-- na sanaci vlhkosti včetně 
projektové dokumentace

 - ve výši Kč 104 000,-- na opravu trhlin v opěrných 
zídkách schodiště do 1. PP včetně projektové   

  dokumentace   

 - ve výši Kč 462 000,-- na sanaci vlhkosti sklepa včetně 
projektové   

  dokumentace                            

- Dům dětí a mládeže Poruba

 - ve výši Kč 1 091 000,-- na opravu podlah v budově střediska 
na

  ul. M. Majerové a Polská

 - ve výši Kč 2 190 000,-- na pořízení 
podlahového mycího stroje,

  výměnu a opravu dveří ve vestibulech 3 budov, 
vybudování recepce,

  výměnu, opravu osvětlení, podlah a stropního podhledu

  v tělocvičně v budově Plesná

 - ve výši 21 780,-- na realizaci zadávacího 
řízení a administraci

  projektů na zateplení 3 budov DDM

- SVČ Moravská Ostrava

 - ve výši 450 317,-- na rekonstrukci divadelního 
sálu a přilehlých

  prostor – zpracování PD, dovybavení sálu

 - ve výši 1 276 331,-- na projekt „Máme 
zelenou“ - podpora

  celoroční zájmové činnosti

 - ve výši 1 270 208,-- na pořízení 
keramické pece a podlahového

  mycího stroje, opravu elektroinstalace a vnitřního 
osvětlení,

  výměnu, opravu a vybavení učeben, kanceláří a 
ostatních prostor,

  opravu sociálního zařízení 
táborové základny

 - ve výši 599 999,93 na projekt Jedeme dál – 
podpora celoročního

  zájmového vzdělávání

 - ve výši 1 054 020,-- na realizaci volnočasové 
zóny v areálu

  střediska na ul. Ostrčilova

- SVČ Korunka

 - ve výši Kč 1 693 414,-- na vzdělávání v 
Korunce

 - ve výši Kč 3 120 000,-- na částečnou rekonstrukci, 
opravy a

  úpravy ve Středisku turistiky, výměnu a opravu okapů a svodů 
u 3

  budov, vybavení kluboven, dílen, výukových a 
provozních prostor

- SVČ Zábřeh

 - ve výši Kč 1 290 000,-- na projekt 
"Zlepšování podmínek zájmového 
vzdělávání pro klienty SVČ“

 - ve výši Kč 1 620 000,-- na modernizaci tanečního 
sálu, výměnu a opravu vnitřních dveří, 
vybavení

  učeben, kanceláří a ostatních prostor, provoz 
bezpečnostního kamerového systému

 - ve výši 592 000,-- na opravu hokejového hřiště

- Zoologická zahrada Ostrava

 - ve výši 10 761 793,77 na nákup dopravních 
prostředků pro zajištění přepravy 
návštěvníků po safari,

  pořízení dopravních prostředků a zahradní 
techniky

 - ve výši 2 012 823,82 – na projektovou přípravu 
na rekonstrukci, modernizaci a rozvoj areálu ZOO

  Ostrava

- Janáčkova filharmonie Ostrava ve výši Kč 4 147 446,61 na 
pořízení busu/kamionu na převoz

 hudebních nástrojů

- Národní divadlo moravskoslezské

 - ve výši 2 334 492,-- na projektovou přípravu a 
přípravu realizace rekonstrukce areálu DJM

 - ve výši 94 616,-- na projektovou dokumentaci modernizace 
technologií

b) informaci o majetku města

06626/RM1418/96          .....             07

4) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í

- nedaňové příjmy na ORJ 120   

na § 6402 pol. 2229,ÚZ 6402, org. 35 o   55 tis.Kč

                            43 o  384 tis.Kč

                            38 o  311 tis.Kč

                            40 o 2 715 tis.Kč

                            4212 o 150 tis.Kč

                            4214 o  52 tis.Kč

                            83 o     1 tis.Kč  
          

                            4245 o 372 tis.Kč 

                            4254 o   1 tis.Kč

                            4251 o  49 tis.Kč

                            4234 o 963 tis.Kč

na § 6402, pol. 2222, ÚZ 98193, ORJ 120 o 3 308 tis.Kč       
          
- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu

na pol. 4116, ÚZ 13011, ORJ 120 o 12 968 tis.Kč

- převody mezi statutárními městy a jejich městskými 
obvody nebo částmi - příjmy na ORJ 120

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 504 o 6 990 tis.Kč

                          org. 508 o    5 tis.Kč

                          org. 515 o    4 tis.Kč

                          org. 517 o  224 tis.Kč 

                          org. 521 o   82 tis.Kč

                          org. 522 o   11 tis.Kč 

                          org. 524 o   11 tis.Kč 


- převody - fondy

na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 120 o  77 tis.Kč

na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 132 o 403 tis.Kč

     
- běžné výdaje

na § 6330, pol. 5342, ORJ 120 o 403 tis.Kč

na § 6330, pol. 5342, ORJ 272 o 77 tis.Kč

na ORJ 120

§ 6402, pol. 5364, ÚZ 14018 o    4 tis.Kč

§ 6402, pol. 5364, ÚZ 13015 o  342 tis.Kč

§ 6402, pol. 5364          o  372 tis.Kč   

- neinvestiční příspěvky na ORJ 120

na § 6402, pol. 5331, ÚZ 6402, org. 37 o    38 tis.Kč

                         org. 36 o    57 tis.Kč  
             

                         org. 34 o   223 tis.Kč

                         org. 39 o     9 tis.Kč

                         org. 41 o    15 tis.Kč  
   

                         org. 4241 o   3 tis.Kč

                         org. 4240 o  63 tis.Kč

                         org. 4215 o   21 tis.Kč  

                         org. 81 o     1 tis.Kč 
 

                         org. 82 o    56 tis.Kč  


                         org. 84 o    15 tis.Kč  


                         org. 4270 o  132 tis.Kč   
                 

- převody mezi statutárními městy a jejich městskými 
obvody nebo částmi – výdaje na ORJ 120

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 502 o  2 570 tis.Kč

                         org. 503 o    748 tis.Kč

                         org. 505 o  6 411 tis.Kč

                         org. 506 o     19 tis.Kč

                         org. 507 o    222 tis.Kč

                         org. 509 o     28 tis.Kč

                         org. 510 o    752 tis.Kč

                         org. 511 o     31 tis.Kč

                         org. 512 o     18 tis.Kč

                         org. 513 o      3 tis.Kč

                         org. 514 o     33 tis.Kč

                         org. 516 o     80 tis.Kč 

                         org. 518 o     16 tis.Kč

                         org. 519 o     34 tis.Kč 
          

                         org. 520 o     26 tis.Kč

                         org. 523 o      3 tis.Kč

z v y š u j í výdaje z FV minulých let mezi krajem 
a obcemi

na § 6402, pol. 5366, ÚZ 319, ORJ 120 o 50 tis.Kč

z v y š u j e

- financování na ORJ 120, pol. 8115 o 22 462 tis.Kč

- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 22 462 tis.Kč               
                             
s n i ž u j e

- financování na pol. 8115 o 16 261 tis.Kč            
             
městské obvody celkem:

    - zvýší převody mezi statutárními 
městy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

     na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402 o 7 327 tis.Kč

   - zvýší financování na pol. 8115 o 7 
327 tis.Kč

městské obvody celkem:

    - zvýší převody mezi statutárními 
městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy

     § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 o 10 994 tis.Kč

    - sníží financování na pol. 8115 o 10 994 
tis.Kč                              

06626/RM1418/96          .....             07

5) ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. a náměstkovi primátora 
Ing. Břetislavu Rigerovipředložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) až 
4)  tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 21.06.2017
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro