Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:39:15
bod č. 5.VZ - Veřejná zakázka "Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území SMO", poř. č. 94/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06625/RM1418/96          .....             80

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- zvýšuje se financování

na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 1030 o 1.000 tis. Kč

- zvýší běžné výdaje

na ORJ 190, § 3719, pol. 5166, ÚZ 1030 o 1.000 tis. Kč

06625/RM1418/96          .....             80

2) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování studie 
proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na 
území statutárního města Ostravy, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:

E-expert, spol. s r.o.

Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 26783762

a

Centrum dopravního výzkumu, v.v. i.

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

IČO: 44994575

vystupující pod názvem "Společnost pro 
provedení Studie proveditelnosti pro zavedení 
nízkoemisních zón na území SMO"

za cenu nejvýše přípustnou 820.000,- Kč bez DPH

06625/RM1418/96          .....             80

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro