Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:38:44
bod č. 69. - Poskytnutí bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06624/RM1418/96          .....             80

1) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit návrh zásad poskytování 
bezúročných zápůjček občanům statutárního 
města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na 
pořízení kotlů a překlenutí období od 
schválení dotace na pořízení kotle do 
vyplacení této dotace v rámci 
příslušného dotačního programu 
Moravskoslezského kraje "Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

06624/RM1418/96          .....             80

2) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 
1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro