Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:38:10
bod č. 54. - Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků DDM Ostrava-Poruba, SVČ Korunka, SVČ Ostrava-Zábřeh a SVČ Ostrava-Moravská Ostrava na realizaci aktivit v rámci Týdne zdraví, u příležitosti konání konference Světové zdravotnické organizace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06623/RM1418/96          .....             80

1) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 
výši 10.000 Kč právnické osobě: Dům dětí a 
mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO: 
75080541, se sídlem Ostrava - Poruba, M. Majerové 23/1722, PSČ 
70800 na realizaci projektu "Doprovodný program konference 
WHO" v rámci Týdne zdraví dle přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu

06623/RM1418/96          .....             80

2) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 
výši 15.000 Kč právnické osobě: Středisko 
volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, 
příspěvková organizace, IČO: 75080508, Korunní 699/49, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na realizaci projektu 
"Kongres zdraví - tvůrčí dílny" v rámci 
Týdne zdraví dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu

06623/RM1418/96          .....             80

3) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 
výši 10.000 Kč právnické osobě: Středisko 
volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková 
organizace, IČO: 75080516, se sídlem Gurťjevova 1823/8, Zábřeh, 
700 30 Ostrava na realizaci projektu "Doprovodný program konference 
WHO" v rámci Týdne zdraví dle přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu

06623/RM1418/96          .....             80

4) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 
výši 10.000 Kč právnické osobě: Středisko 
volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO: 75080559, se sídlem Ostrčilova 2925/19, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava na realizaci projektu "Tvůrčí den v pohybu 
pro děti a veřejnost" v rámci Týdne zdraví dle 
přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu

06623/RM1418/96          .....             80

5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje financování

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .......................................... o 
45 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční příspěvky 
zřízeným příspěvkovým organizacím

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 84, ORJ 190 .............. o 10 
tis. Kč

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 83, ORJ 190 .............. o 10 
tis. Kč

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 82, ORJ 190 .............. o 10 
tis. Kč

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 81, ORJ 190 .............. o 15 
tis. Kč

06623/RM1418/96          .....             80

6) ukládá
odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
5) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
06623/RM1418/96          .....             80

7) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení 
neinvestičního příspěvku:

	Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvková 
organizace o 10 tis. Kč
	Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, 
příspěvková organizace o 15 tis. Kč
	Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, 
příspěvková organizace o 10 tis. Kč
	Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, 
příspěvková organizace o 10 tis. Kč


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro