Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:36:12
bod č. 74. - Odpověď na žádost ve věci odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06620/RM1418/96          .....             33

1) projednala
žádost Moravskoslezského kraje o finanční 
spoluúčast na projektu na odstranění materiálů ze sanace 
lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov ve výši 50% ze 
skutečně vynaložených nákladů nad rámec poskytnuté 
dotace Státním fondem životního prostředí 
České republiky v rámci výzvy č. 3/2017 
Národního programu Životní prostředí v 
prioritní oblasti 3. Odpady, staré zátěže, 
environmentální rizika, podoblasti 3.3 Odstranění a 
rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních 
stavů, které představují akutní riziko pro životní 
prostředí dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu

06620/RM1418/96          .....             33

2) schvaluje
návrh odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro