Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:35:00
bod č. 57. - Příprava veřejné zakázky na zpracování znaleckého posudku ve věci dekontaminace lagun Ostramo
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06619/RM1418/96          .....             33

1) ruší
bod 2) usnesení č. 06395/RM1418/93 ze dne 09. 05. 2017

06619/RM1418/96          .....             33

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru ochrany životního 
prostředí

přípravu veřejné zakázky na zpracování 
znaleckého posudku ve věci dekontaminace lagun Ostramo dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 31.08.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro