Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:33:28
bod č. 53. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06616/RM1418/96          .....             89

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací na 
zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a o uzavření 
příslušných smluv s níže uvedenými subjekty 
(1, 2, 4, 5, 6, 7) dle přílohy č. 3, kde výše 
finančního příspěvku je zdůvodněna v příloze č. 5, a dle 
vzorových smluv uvedených v příloze č. 1 a 2 
předloženého materiálu následovně:

1. Římskokatolická farnost Ostrava - Polanka, 1. května 329/158, 
725 25 Ostrava - Polanka, IČO: 45210543 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

2. Dolní oblast Vítkovice, z.s., Vítkovice 3004, 703 00 
Ostrava - Vítkovice, IČO: 75125285 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

4. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v 
Ostravě, Husovo náměstí 1188/4, 702 00 Moravská Ostrava, 
IČO: 44938802 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu

5. Římskokatolická farnost Ostrava - Přívoz, Svatopluka 
Čecha 507/5, 702 00 Ostrava, IČO: 45210560 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

6. Červená Renata, Ing., Tvorkovských 888/10, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory, nar. 22.6.1954 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

7. VICTORIA realitní centrum s.r.o., Stodolní 794/21, 702 00 
Ostrava, IČO: 27766926 - dle vzorové smlouvy uvedené v 
příloze č. 2 předloženého materiálu

06616/RM1418/96          .....             89

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků městskému 
obvodu

3. SMO Městský obvod Polanka nad Odrou, 1.května 1/2a, 725 25 Ostrava - 
Polanka n. O.

na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 dle přílohy č. 3

06616/RM1418/96          .....             89

3) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

sníží neinvestiční transfery na

§ 3322, pol. 5229, ORJ 210                o částku 
          2 847 tis. Kč

zvýší neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5212, ORJ 210                o částku 
             80 tis. Kč

§ 3322, pol. 5213, ORJ 210                o částku 
            730 tis. Kč

§ 3322, pol. 5223, ORJ 210                o částku 
          1 808 tis. Kč

zvýší převody mez statutárními městy a 
jejich městskými obvody, ORJ 120

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 520, ÚZ 93   o částku   
          229 tis. Kč

městský obvod Polanka nad Odrou

zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody

§ 6330, pol. 4137, org 520, ÚZ 93            o 
částku            229 tis. Kč

zvýší běžné výdaje

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                   o 
částku            229 tis. Kč

06616/RM1418/96          .....             89

4) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 
2) tohoto usnesení a ke schválení bod 3) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro