Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:32:23
bod č. 13.VZ - Veřejná zakázka "Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - 2. etapa", poř. č. 63/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06614/RM1418/96          .....             05

1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na realizaci stavby "Odkanalizování ul. 
Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast 
Slezská Ostrava, Michálkovice - 2. etapa", v k.ú. 
Slezská Ostrava a k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, s 
účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. 
č. 9:

STASPO, spol. s r.o.

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 
Ostrava

IČO: 41035704

za cenu nejvýše přípustnou 20.401.672,59 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro