Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:31:23
bod č. 11.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova (TDS+BOZP)", poř. č. 81/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06612/RM1418/96          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na výkon odborného 
technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "BOZP") včetně zpracování Plánu 
BOZP a jeho následné aktualizace při realizaci stavby 
"Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova", v k.ú. 
Mariánské Hory a k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:

FLAGRO a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČO: 28644344

za cenu nejvýše přípustnou 138.200,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro