Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:30:12
bod č. 9.VZ - Veřejná zakázka "Nábřeží Ostravice - stavba č. 3 (PD, IČ, AD, BOZP)", poř. č. 92/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06610/RM1418/96          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí, 
projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení a projektové dokumentace pro provádění 
stavby nazvané „Pěší trasy na moravském břehu 
(Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se 
stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem 
Miloše Sýkory a Hradní lávkou“, v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:

Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.

se sídlem: Hrabákova 1780/5, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava

IČO: 47678798

za cenu nejvýše přípustnou 820.000,- Kč bez DPH.


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro