Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:29:45
bod č. 7.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování "Studie rekonstrukce veřejného osvětlení - oblast vnitrobloků ul. Mánesova".
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06609/RM1418/96          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo na zpracování "Studie 
rekonstrukce veřejného osvětlení - oblast vnitrobloků ul. 
Mánesova" v městském obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz, za cenu nejvýše přípustnou 232 000,- Kč bez 
DPH se společností

PTD Muchová, s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem 
Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov,

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro