Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:28:45
bod č. 14. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06607/RM1418/96          .....             05

1) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene 
- služebnosti" v souvislosti se stavbou "OVAK Prameniště 
Dubí - přeložka trafostanice 22/0,4kV a rozvodů NN 0,4kV" mezi 
povinným:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku parc.č. 3440/3 v k. ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu

06607/RM1418/96          .....             05

2) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení věcného 
břemene" v souvislosti se stavbou "Petřkovice, kanalizační 
stoka T, odkanalizování obce, část B - II. a III. 
etapa" mezi povinným:

Moravskoslezský kraj

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 70890692

zastoupený z poveření hejtmana kraje

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací,

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO: 00095711

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 1906/1, parc.č. 1906/172, parc.č. 1913/1 a 
parc.č. 1922/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu

06607/RM1418/96          .....             05

3) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení věcného 
břemene" v souvislosti se stavbou "Vybavení křižovatky č. 
4077 Martinovská x Provozní x 1. čs. armádního 
sboru SSZ" mezi povinným:

Moravskoslezský kraj

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 70890692

zastoupený z poveření hejtmana kraje

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací,

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO: 00095711

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 4426/2, parc.č. 4427/2 a parc.č. 4427/6 v 
k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava dle přílohy č.6 
předloženého materiálu

06607/RM1418/96          .....             05

4) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení věcného 
břemene" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu ul. 
Šenovská" mezi povinným:

Moravskoslezský kraj

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 70890692

zastoupený z poveření hejtmana kraje

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací,

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO: 00095711

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 1825/5 v k.ú. Kunčičky, parc.č. 1220/1 v 
k.ú. Bartovice a na části pozemku parc.č. 5612/1 v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu

06607/RM1418/96          .....             05

5) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská" mezi 
povinným:

ArcelorMittal Ostrava a.s.

se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava

IČO: 45193258

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 2331/2 a parc.č. 2331/9 v k.ú. Radvanice, 
obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

06607/RM1418/96          .....             05

6) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene 
- služebnosti" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu ul. 
Šenovská" mezi obtíženým:

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku parc.č. 2290/1 v k.ú. Radvanice a na části pozemku 
parc.č. 1221/1 v k.ú. Bartovice, obec Ostrava dle přílohy č.12 
předloženého materiálu

06607/RM1418/96          .....             05

7) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu ul. Dušní 
Barbořina" mezi povinným:

RESIDOMO, s.r.o.

Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00

IČO: 05253268

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 194/32 a parc.č. 195/10 v k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro