Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:26:48
bod č. 73. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06605/RM1418/96          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené 
části pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,   

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno 
městskému obvodu Pustkovec, včetně součástí   a 
příslušenství, a to:

- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 267 m2, označená 
písmenem b

- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 226 m2, označená 
písmenem a

- část pozemku parc. č. 4685/61 o výměře 231 m2, označená 
písmenem e

- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 849 m2, označená 
písmenem d

- část pozemku parc. č. 4685/89 o výměře 105 m2, označená 
písmenem c

všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 
5677-153/2017 vyhotoveného pro k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, v 
roce 2017, do pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 
4685/61 o výměře 1678 m2

a část pozemku parc. č. 4685/119 o výměře 10 m2, která je 
dle téhož geometrického plánu označená jako pozemek 
parc. č. 4685/123

společnosti Elektro MAR, a.s., IČO: 039 15 131, se sídlem 
Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

06605/RM1418/96          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit zastupitelstvu města k 
rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro