Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:26:22
bod č. 68. - Žádost o podpis souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06604/RM1418/96          .....             08

1) projednala

žádost žadatele XXXXXXX XXXXXX o podpis souhlasného prohlášení o vydržení 
vlastnického práva k pozemku parc.č. 313/2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Krásné Pole 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

06604/RM1418/96          .....             08

2) doporučuje

zastupitelstvu města projednat žádost žadatele XXXXXXX XXXXXX o podpis 
souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 313/2 v 
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeno městskému obvodu Krásné Pole dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

06604/RM1418/96          .....             08

3) doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout,
že město má za to, že je vlastníkem pozemku parc.č. 313/2 v k.ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Krásné Pole a že nedošlo k vydržení 
vlastnického práva k uvedenému pozemku žadatelem XXXXXXXX XXXXXXX nebo jeho 
právním předchůdcem, na základě kterého žádal město o souhlasné prohlášení 
vzniku práva k tomuto pozemku

06604/RM1418/96          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 2) - 
3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro