Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:25:53
bod č. 67. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemních smluv na nemovitosti v k.ú. Hrušov, k.ú. Koblov, k.ú. Muglinov a k.ú. Slezská Ostrava pro městský obvod Slezská Ostrava. Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06603/RM1418/96          .....             08

1) vydává
pro statutární město Ostrava, městský obvod Slezská 
Ostrava, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Ostrava

předchozí souhlas s uzavřením nájemních smluv na 
nemovitosti, a to:

- na část pozemku parc.č. 633/2, zeleň o výměře 9 m2 v 
k.ú. Hrušov, obec Ostrava

- na část pozemku parc.č. 2036, ost. plocha - ost. komunikace o 
výměře 36 m2v k.ú. Koblov, obec Ostrava

- na část pozemku p.p.č. 9/1, orná půda o výměře 9 m2 v 
k.ú. Muglinov, obec Ostrava

- na část pozemku p.p.č. 197/1, jiná plocha o výměře 9 m2 
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava

- na část pozemku parc.č. 1466/1, zeleň o výměře 9 m2 v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

- na část pozemku parc.č. 3279/1, zeleň o výměře 36 m2 v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

(ul. Koblovská, ul. Bohumínská) svěřené tomuto 
městskému obvodu

s ČR - DIAMO, státní podnik

se sídlem: Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, 
IČO: 00002739

týká se: DIAMO, státní podnik, 
odštěpný závod ODRA

se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86

za účelem umístění a provozování 
odplyňovacích vrtů včetně jejich oplocení, na dobu určitou 10-ti 
let, tj. do roku 2027, a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 
4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, úplné znění

06603/RM1418/96          .....             08

2) vydává
pro statutární město Ostrava, městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí 
Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na 
část pozemku parc.č. 1036/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 9 m2 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Komenského sady) 

s ČR - DIAMO, státní podnik

se sídlem: Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, 
IČO: 00002739

týká se: DIAMO, státní podnik, 
odštěpný závod ODRA

se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86

za účelem umístění a provozování 
odplyňovacího vrtu včetně jeho oplocení, na dobu určitou 10 - ti 
let, tj. do roku 2027, a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 
4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, úpné znění


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro