Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:25:13
bod č. 66. - Návrh na uzavření smluv o výpůjčce
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06602/RM1418/96          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce 
částí pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, a to:

- parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 310 m2

- parc. č. 3550/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to 
části A o výměře 136 m2 a části B o výměře 133 m2

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem 
Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČO 619 74 757

za účelem opravy tramvajové trati v rámci stavby 
"Oprava tramvajové trati na ulici Nádražní v 
úseku zastávek Muglinovská - Křižíkova"

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 
2017

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

06602/RM1418/96          .....             08

2) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části 
pozemku p. p. č. 491/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 1072 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem 
Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČO 619 74 757

za účelem opravy tramvajové trati v rámci stavby 
"Oprava tramvajové trati na ulici 28. října v úseku 
ulic Plzeňská - Fričova"

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 
2017

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro