Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:24:50
bod č. 62. - Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a návrh na výpovědi z nájmů (vše v k.ú. Moravská Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06601/RM1418/96          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele o uzavření Dohody o skončení 
nájmu s právnickou osobou

Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.,

se sídlem: Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO: 228 31 738,

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

06601/RM1418/96          .....             08

2) rozhodla
vypovědět nájemní vztah založený "Smlouvou o 
nájmu nebytových prostor" ev.č. 0528/2010/MJ ze dne 16. 2. 
2010, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou mezi statutárním 
městem Ostrava a právnickou osobou 

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s 
více zdravotními vadami,

se sídlem: Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO: 228 23 603,

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 120, 
jehož součástí je budova č.p. 75, k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava,

v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. b) výše uvedené 
smlouvy, z důvodu plánované rekonstrukce budovy

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

06601/RM1418/96          .....             08

3) rozhodla
vypovědět nájemní vztah založený "Smlouvou o 
nájmu nebytových prostor" ev.č. 0595/2008/MJ ze dne 6. 3. 
2008, uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a 
právnickou osobou 

Asociace TOM ČR, TOM 4338 K. T. O.,

se sídlem: Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO: 711 58 383,

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 120, 
jehož součástí je budova č.p. 75, k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava,

v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. b) výše uvedené 
smlouvy, z důvodu plánované rekonstrukce budovy

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro