Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:24:18
bod č. 60. - Návrh na změnu usnesení rady města č. 06378/RM1418/93 ze dne 9. 5. 2017 Návrh na darování 3 ks AVIÍ České republice-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a uzavření darovací smlouvy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06600/RM1418/96          .....             08

1) mění
své usnesení č. 06378/RM1418/93 ze dne 9. 05. 2017 tak, že:

v bodě 2) 

vypouští text ve čtvrté odrážce:

"písm. a) - k) tohoto usnesení"

a nahrazuje textem:

"písm. a) - c) a f) - j) tohoto usnesení"

v bodě 5)

vypouští text:

"písm. a) - k) tohoto usnesení"

a nahrazuje textem:

"písm. a) - c) a f) - j) tohoto usnesení"

v bodě 6)

vypouští text:

"d) speciální požární automobil AVIA A 31.1K 
DA 12, RZV OVB 62-44, VIN TNAA31KJ004366/89, ve výši ceny 
obvyklé 52.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 216155490 ze dne 
19.4.2017"

"e) speciální požární automobil AVIA A 31.1K 
DA 12, RZV OVB 43-24, VIN TNAA31KJ002189/88, ve výši ceny 
obvyklé 54.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 216155486 ze dne 
19.4.2017"

"k) speciální požární automobil AVIA A 31.1K 
DA 12, RZV OVB 55-88, VIN TNAA31KK002334/89, ve výši ceny 
obvyklé 52.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 216155489 ze dne 
19.4.2017"

06600/RM1418/96          .....             08

2) rozhodla
darovat 3 ks použitých movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, a to:

- speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, 
RZV OVB 62-44, VIN TNAA31KJ004366/89, rok výroby 1989, pořizovací 
hodnota 1.582.547,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč

- speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, 
RZV OVB 43-24, VIN TNAA31KJ002189/88, rok výroby 1988, pořizovací 
hodnota 1.488.978,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč

- speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, 
RZV OVB 55-88, VIN TNAA31KK002334/89, rok výroby 1989, pořizovací 
hodnota 1.472.659,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč

České republice-Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 
40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561

za účelem odborné přípravy jednotek požární 
ochrany určených pro zásah u dopravních nehod

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro