Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:23:40
bod č. 56. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Svinov
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06599/RM1418/96          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek 
jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, městskému 
obvodu Svinov

- Cyklostezka, chodníky (SO 101.3) na pozemcích parc. č. 573/19, 
626/1, 647, 648/2, 650/1, 740/3, 802/1, 802/335, 802/350, 802/375, 802/376 a 
3076/1 v katastrálním území Svinov, obec Ostrava a 
široké zpomalovací prahy umístěné na 
místní komunikaci III. třídy ul. Psohlavců, vedené 
pod inventárním číslem 157934 v pořizovací hodnotě 
4.216.799,83 Kč,

- Zastávka MHD přístřešek (SO 102.3) na pozemku parc. č. 
740/3 v katastrálním území Svinov, obec Ostrava, 
vedená pod inventárním číslem 157933 v 
pořizovací hodnotě 134.929,79 Kč,

- Pozemek parc. č. 648/2, ostatní plocha, jiná plocha, v k. 
ú. Svinov, obec Ostrava, inv. č. 136401 v hodnotě 97.650,- Kč.  

06599/RM1418/96          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Svinov dle ust. čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

06599/RM1418/96          .....             08

3) pověřuje
vedoucího odboru majetkového

k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto 
usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o 
svěření majetku městskému obvodu Svinov

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 30.06.2017
06599/RM1418/96          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit návrh dle bodu 1) 
a 2)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro