Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:23:18
bod č. 34. - Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Nová Ves u Ostravy (lokalita ulice U Hrůbků)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06598/RM1418/96          .....             08

1) souhlasí
 
s návrhem bezúplatně nabýt

z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 
69797111

do vlastnictví statutárního města Ostravy, 
Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, a to:

pozemek p.p.č. 1094 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

a s návrhem na uzavření Smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
UZSVM/O/968/2017-HMSU, která je přílohou č. 3 předloženého 
materiálu

06598/RM1418/96          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Nová Ves, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
statutární město Ostrava předmětný pozemek nabude do 
svého vlastnictví

06598/RM1418/96          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města

označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jako majetek 
svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že statutární město Ostrava předmětný 
pozemek nabude do svého vlastnictví

06598/RM1418/96          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro