Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:22:47
bod č. 33. - Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06597/RM1418/96          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Svinov, a to:

- část pozemku parc. č. 3079/2 o výměře cca 336 m2 - dle 
zákresu, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu


06597/RM1418/96          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu 
Krásné Pole, a to:

- pozemek parc. č. 1994/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

06597/RM1418/96          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 
2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro