Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:22:20
bod č. 32. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, a návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do areálu VTPO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06596/RM1418/96          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout část nemovité věci v k. 
ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, a to pozemek

p.p.č. 460/1, ost. plocha, manipul. plocha o výměře 36 m2

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

06596/RM1418/96          .....             08

2) souhlasí
s umístěním sídla společnosti

OPTICE, s.r.o.

do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 
4706/1, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy

umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 
Ostrava-Pustkovec
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro