Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:21:51
bod č. 31. - Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav, souhlas se změnou užívání předmětu nájmu, návrh uzavření dohody o plné moci a návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy v areálu VTPO (k.ú. Pustkovec, obec Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06595/RM1418/96          .....             08

1) souhlasí
s tím, aby podnájemceLucie Cigánková, IČO: 73202649, se sídlem: Borovského 
2002/49, 734 01, Karviná - Mizerov,provedla na své náklady stavební úpravy v 
budově čp. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11 v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, kterou užívá právnická osobaVědecko-technologický park Ostrava, 
a.s., IČO: 25379631, se sídlem: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Poruba, na 
základě "Smlouvy o výpůjčce" ev. č. 1661/2003/MJ ze dne 5. 1. 2004, ve znění 
dodatku č. 1, a to v rozsahu těchto úprav: - vybudování 2 dětských záchodů v 
místnosti č. 1.83- vybudování 2 dětských umyvadel v místnosti č. 1.82- 
instalace pračky, sušičky a myčky do dřevěného pultu baru squashe v místnosti 
č. 1.75- přidání topného tělesa do relaxační místnosti č. 1.79- úpravy jednoho 
squashového kurtu v místnosti č. 1.77 tak, že v případě ukončení dětské 
skupiny  by kurt mohl být opět využíván bez jakéhokoliv zásahu ke squashi, a to 
bez stavebních zásahůa dále, aby provedla změny užívání místností č. 1.75, 
1.76, 1.77, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.86 z "squash včetně zázemí" na 
"squash včetně zázemí a Dětská skupina",a to v souladu s dokumentací pro 
ohlášení stavby "Požárně bezpečnostní řešení stavby" z dubna 2017 vypracovanou 
Ing. Jaroslavem Kutáčem, a Technickou zprávou "Stavební úpravy za účelem 
zřízení dětské skupiny" z února 2017, vypracovanou Cigánkovou Lucií, s náklady 
ve výši 200.000,00 Kč bez DPH,a to za podmínek, že veškerá realizace bude 
provedena podle platných právních předpisů a norem, a to výhradně na náklady 
podnájemce Lucie Cigánkové, statutárnímu městu Ostrava bude předložena do 1 
měsíce od skončení samotné realizace prováděcí projektová 
dokumentace a nejpozději při skončení podnájemního vztahu, uvede podnájemce 
Lucie Cigánková vše do původního stavu na své náklady včetně provedené změny 
užívání předmětných místností squashového centra,kdy tyto podmínky budou 
zapracovány do podnájemní smlouvy uzavřené s Lucií Cigánkovou

06595/RM1418/96          .....             08

2) rozhodla
o uzavření dohody o plné moci s Lucií Cigánkovou, IČO: 73202649, se sídlem: 
Borovského 2002/49, 734 01, Karviná - Mizerov,dle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu

06595/RM1418/96          .....             08

3) souhlasí
s umístěním sídla společnosti

TEKNICS s.r.o.

do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 
4706/1, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy

umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 
Ostrava-Pustkovec


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro