Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:20:40
bod č. 29. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, návrh na uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, informace o neuzavření pachtovní smlouvy k pozemkům v k.ú. Hrabová.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06593/RM1418/96          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na 
pronájem části pozemku parc.č. 3550/5, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 33 m2 , k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem

Žanetou Pospíšilovou, IČO: 73784346, sídlo Javorová 
207, 742 83 Zbyslavice,

na dobu neurčitou,

k umístění a provozování letní 
zahrádky,

za roční nájemné 3.168 Kč,

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

06593/RM1418/96          .....             08

2) rozhodla

na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu k části pozemku parc. č. 
4467, orná půda,o výměře 916 m2, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s 
pachtýřem
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
za podmínek- doba pachtu neurčitá s výpovědní dobou  1 rok- pozemek bude 
využíván k zemědělskému obhospodařování jako travní porost- za roční pachtovné 
600 Kč,
dle přílohy č. 6  předloženého materiálu

06593/RM1418/96          .....             08

3) bere na vědomí
informaci o neuzavření pachtovní smlouvy k pozemkům parc.č. 
1882/2, parc. č. 1899/9, parc. č. 1899/3, parc. č. 1884/1, parc. č. 1884/2, 
vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro