Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:19:39
bod č. 27. - Návrh darovat pozemek k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Boleslavova)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06591/RM1418/96          .....             08

1) souhlasí
s darováním pozemku p. p. č. 186/16, včetně jeho 
součástí, a to podzemních chodeb umístěných 
pod povrchem pozemku

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. 
října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692

a s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

06591/RM1418/96          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro