Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:19:14
bod č. 26. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06590/RM1418/96          .....             08

1) souhlasí
s návrhem darovat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:

- pozemek parc.č. 71/196, ost. plocha, ost. komunikace, včetně oplocení

- pozemek parc.č. 71/197, ost. plocha, jiná plocha

- pozemek parc.č. 71/198, ost. plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, včetně hřiště

- pozemek parc.č. 71/199, ost. plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, včetně součástí

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. 
října 117, 702 18 Ostrava

a s návrhem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu

06590/RM1418/96          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města darovat části nemovitých 
věcí v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu Nová Bělá, a to:

- část pozemku parc.č. 567/2, ost. plocha, ost. komunikace, díl 
g), o výměře 27 m2 a část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, 
ost. komunikace, díl f), o výměře 3 m2, dle geometrického 
plánu č. 1536-39/2017 oddělené, sloučené a nově 
označené jako pozemek parc.č. 567/5, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 30 m2

- část pozemku parc.č. 1653/8, orná půda, o výměře 11 m2, 
dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc.č. 1653/44, ost. plocha, zeleň

- část pozemku parc.č. 1653/8, orná půda, o výměře 37 m2, 
dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc.č. 1653/8, orná půda

- část pozemku parc.č. 567/2, ost. plocha, ost. komunikace, díl 
e), o výměře 13 m2, část pozemku parc.č. 1653/8, orná 
půda, díl c), o výměře 8 m2 a část pozemku parc.č. 1736/1, 
ost. plocha, ost. komunikace, díl d), o výměře 16 m2, dle 
téhož geometrického plánu oddělené, sloučené 
a nově označené jako pozemek parc.č. 1736/6, ost. plocha, ost. 
komunikace, o výměře 37 m2

a s návrhem na záměr města darovat nemovité věci v 
k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Nová Bělá, a to:

- pozemek parc.č. 578/4, ost. plocha, zeleň, o výměře 23 m2

- pozemek parc.č. 578/3, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 184 m2

- část pozemku parc.č. 1736/2, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 1 m2, dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/7, ost. plocha, ost. komunikace

vše včetně součástí, za podmínky, že před 
uzavřením darovací smlouvy, u níž ž předmětem daru bude i 
pozemek parc.č. 578/3 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, bude 
komunikace na pozemku parc.č. 578/3, ost. plocha, ost. komunikace vyjmuta z 
pasportu místních komunikací

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. 
října 117, 702 18 Ostrava

a zároveň souhlasí s tím, aby si zastupitelstvo města 
vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit

06590/RM1418/96          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro